PRC Alumni Annual Run 2020 Mini Marathon

12 ข้อ

1. ต้องรับหมายเลขวิ่ง (BIB) ในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
มิเช่นนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ !! 
ไม่สามารถร่วมวิ่ง ขอเงินคืน และรับหมายเลขวิ่งรวมทั้งเสื้อ(ถ้ามี) Race Pack ย้อนหลังทุกกรณี

(มาไม่ได้ มาไม่ทัน ให้มอบหมายผู้อื่นรับแทนตามกติกา)

2. เมื่อสมัครแล้ว กรุณาจ่ายเงินภายในวันที่สมัคร และต้องอัพรูปสลิปส่งในระบบตามขั้นตอนให้ครบถ้วนหากจ่ายเงิน แต่ไม่ส่งสลิปถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมหรือขอคืนเงิน และงดรับของที่ระลึกทุกกรณี

3. นักวิ่งต้องมาถึงจุดปล่อยตัว Block Start ก่อนเวลาปล่อยตัว 45 นาที

4. หลังจากปล่อยตัว (Gun Time) แล้ว 20 นาที นักวิ่งที่มาสายจะไม่สามารถวิ่งออกจากเส้นชัยได้ทุกกรณี และถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึก

5. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัว (BIB) สำหรับวิ่งทีไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดเจน

6. หากลืมนำ BIB มาร่วมงานหรือสูญหาย ไม่สามารถร่วมวิ่งได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอเงินคืน หรือเรียกร้องใดๆ กับผู้จัดงาน

7. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น ไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบกิจกรรมไปแล้ว

8. หากนักวิ่ง วิ่งออกนอกเส้นทางที่ทางผู้จัดกำหนดหรือวิ่งไม่ครบตามระยะที่กำหนดไว้ ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึกทุกกรณี

9. กิจกรรมวิ่งนี้เป็นการจัดงานในราคาประหยัด นักวิ่งทราบดีในความรับผิดชอบต่อตนเอง และยินดีเสี่ยงภัย ตามคำยินยอมทุกประการ จึงลงรายชื่อสมัครสมบูรณ์ตามขั้นตอน​

10. กรณีมีมติประกาศเลื่อนหรืองดการจัดงานด้วย เหตุสุดวิสัยหรือประกาศทางราชการ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กรรมการกำหนด ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินหรือขอรับของรางวัล/ของที่ระลึกโดยไม่ได้ร่วมแข่งขัน ทุกกรณี

11. ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ถือว่าผิดกติกา ตัดสิทธิรางวัลการแข่งขันทุกกรณี

12. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด